Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi OSVČ Regina Draškovićová, Horní 8, 140 00 Praha 4, provozovatelem portálu www.videoprofirmu.com, vedenou v živnostenském rejstříku IČO 04500610 (není plátce DPH) dále jen "Zhotovitel".
 2. Zadavatelem se rozumí objednatel audiovizuálních a postprodukčních služeb poskytovaných podle těchto VOP dále jen "Zadavatel".
 3. Nabízíme služby výlučně podnikatelům.
 4. K poskytování služeb dochází na základě jednotlivých smluv o dílo, na základě rámcové smlouvy nebo dílčích objednávek (dále jen "smlouva o dílo")
 5. Službami se rozumí:
 • Autorská výroba audiovizuálního díla, reklamy a online contentu na zakázku dle zadání Zadavatele dále jen "Dílo".
 • Postprodukční zpracování a úpravy videa.
 • Zprostředkování marketingových služeb.

II. Uzavření smlouvy

 1. Zadavatel objednává služby písemnou objednávkou (dopisem, e-mailovou korespondencí apod.).
 2. Objednávka představuje nabídku Zadavatele k uzavření smlouvy o dílo. Nestanoví-li smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Zadavatelem a Zhotovitelem jinak, vyjadřuje Zadavatel odesláním objednávky souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené údaje či tyto údaje nebudou definovány zcela jasně, vyzve Zhotovitel vyzve Zadavatele k doplnění chybějících údajů či jejich zpřesnění do stanoveného termínu. V opačném případě si Zhotovitel vyhrazuje právo odmítnout tuto objednávku.
 3. K uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky Zhotovitelem. Zhotovitel potvrdí objednávku dopisem, e-mailovou korespondencí apod. Písemná forma je zachována i v případě e-mailové korespondence bez zaručeného elektronického podpisu.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo dohodnout se Zadavatelem prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky.
 5. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné poskytnutí služeb, a to zejména:
 • Obchodní firmu Zadavatele, jméno a příjmení zadavatele, sídlo, IČ a DIČ, fakturační údaje a jméno pracovníka odpovědného za objednávku a komunikaci
 • Zadavatelem odsouhlasený rozpočet / kalkulaci na dílo
 • V případě služby spočívající ve výrobě a produkci korporátních videí délku videa, jazyk videa, místo natáčení a termín natáčení, požadované digitální výstupy a formáty

III. Zhotovení korporátního videa apod.

 1. V případě výroby videa je Zadavatel povinen poskytnout Zhotoviteli, veškerou nezbytnou součinnost. Za včasné dodání podkladů korporátního videa je zodpovědný Zadavatel. V případě, kdy dodané podklady podle věty první nebudou splňovat požadavky stanovené či obvykle vyžadované Zhotovitelem, nebo budou jinak nevhodné pro zhotovení videa, bude o této skutečnosti Zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat Zadavatele. Zadavatel je v takovém případě povinen doručit Zhotoviteli neprodleně vhodné náhradní podklady v požadovaném stavu.
 2. Zhotovitel je oprávněn vyrobit a produkovat korporátní video i prostřednictvím třetích osob (dále jen "Subdodavatel"). Zhotovitel zaručuje technickou kvalitu videa běžnou pro požadované médium, kvalitu vysílání či zobrazení běžnou pro požadovaná elektronická média, a to v rámci možností daných dodanými podklady.
 3. Zadavatel je schválením a převzetím videa plně odpovědný za obsah videa. Zadavatel se zavazuje, že obsah videa nebude v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku a že jeho výrobou a produkcí, popř. jeho šířením, nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména, nikoliv však jen, právo na ochranu osobnosti fyzických osob, právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, autorská práva, práva související s právem autorským a práva k ochranné známce) a nebudou ani porušeny obecně závazné právní předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, případně zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, a že všechny finanční nároky vyplývající z užití autorských děl, popřípadě podobizen fyzických osob užitých ve videu, a z práv souvisejících s právem autorským byly ke dni předání podkladů Zadavatelem uspokojeny. Zadavatel se zavazuje, že pokud Zhotoviteli, Subdodavateli, provozovateli příslušného média vznikne v důsledku výroby anebo šíření videa újma, tuto újmu v plné výši nahradí. Tato újma zahrnuje i náklady soudního či rozhodčího řízení, včetně nákladů na právní zastoupení v těchto věcech.

IV. Realizace objednávky nebo služeb

 1. Některé nabízené služby a administrace výkonnostního marketingu PPC a CPC kampaní jsou realizovány subdodavatelsky a budou vyúčtovány extra.
 2. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služeb, popř. odstoupit od již uzavřené smlouvy o dílo:
 • V případě, kdy zadaná reklama či video nebudou odpovídat uzavřené smlouvě o dílo, rámcové smlouvě či jiné dohodě anebo těmto všeobecným obchodním podmínkám či jiným podmínkám, jež se dle dohody stran použijí,
 • z důvodu právně závadného obsahu reklamy či videa, tzn., pokud obsah či šíření reklamy nebo videa bude v rozporu s právními předpisy, zásadami poctivého obchodního styku nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy,
 • v případě, kdy Zhotovitel bude mít důvodné pochybnosti o tom, zda u reklamy nebo videa není dán důvod pro jejich odmítnutí dle výše zmíněných důvodů,
 • obsahující sdělení, reklamu či obchodní sdělení třetích osob, s výjimkou případu, kdy Zadavatelem bude reklamní či mediální agentura, a reklama bude obsahovat sdělení, reklamu či obchodní sdělení jejího zákazníka,
 • v případě, kdy se bude jednat o reklamu konkurenta Zhotovitele nebo subdodavatele.

V. Cena služby, její splatnost a platební podmínky, fakturace

 1. Výše ceny za dílo nebo služby je určena potvrzenou objednávkou a není-li výslovně dohodnuta, je určena těmito VOP. Nedílnou součástí objednávky je odsouhlasená kalkulace díla nebo služeb.
 2. Splatnost ceny je určena uzavřenou objednávkou nebo (rámcovou) smlouvou. Není-li v této smlouvě splatnost ceny sjednána individuálně, je cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem nebo zhotovení a předání videa. Zhotovitel odešle fakturu (daňový doklad) zadavateli elektronicky e-mailem na jeho adresu uvedenou v objednávce
 3. Zadavatel potvrdí Zhotoviteli doručení jednotlivých dílčích faktur a následně autorizuje správnost fakturovaného díla nebo služeb Zhotovitele. To nejpozději do 10 dnů od doručení. Pokud takto Zadavatel neučiní, považuje se faktura za schválenou.
 4. Pokud není dohodnuto mezi Zhotovitelem a Zadavatelem jinak, poskytuje Zhotovitel Zadavateli okamžikem úplné úhrady ceny za vyhotovení videa autorskoprávní licenci k užití díla. Licence se poskytuje jako výhradní a neomezená, zejména co do množství, místa nebo času. Zadavatel není povinen licenci využít.
 5. Při prodlení v placení je Zadavatel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není přitom dotčen nárok zhotovitele na zákonný úrok z prodlení či náhradu škody. Zadavatel je dále povinen hradit náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb, a to zejména náklady zhotovitele na právní zastoupení. Zhotovitel má právo v případě prodlení v placení odmítnout realizaci příslušné objednávky nebo dalších objednávek včetně objednávek z rámcové smlouvy, nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených a včasných platbách předem.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy Zadavateli vzniká pouze v případě, kdy by se v důsledku změny ceníku celková částka, kterou by Zadavatel byl povinen hradit na základě sjednané rámcové smlouvy o dílo bez DPH (po započítání ceny již realizované reklamy), zvýšila o více jak 10 %.
 7. Zhotovitel je oprávněn požadovat částečnou úhradu 30 až 50 % ceny díla předem a to zejména u nových nebo zahraniční klientů.

VI. Reklamace

 1. V případě, že se vyskytnou v důsledku nesprávné specifikace technických parametrů nebo podkladů technické nedostatky při vkládání či jiném šíření zhotovené reklamy, které nebyly zjevně rozeznatelné při převzetí díla, má Zadavatel právo na okamžitou bezplatnou opravu díla. Nemá však žádný nárok na slevu nebo finanční kompenzaci.
 2. Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za škody, které nebyly jím zaviněny, a za škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost anebo vyšší mocí (za vyšší moc se považuje např. stávka, výluka, válka a omezení plynoucí z válečného stavu, teroristické útoky, povstání, působení přírodních sil, požár apod.). Ostatní zde sjednaná omezení odpovědnosti tím nejsou dotčena.
 3. Zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost jím provedených korektur; Zadavatel je povinen zaslat Zhotoviteli korektury písemně. Zhotovitel stanoví Zadavateli přiměřenou (z hlediska časových možností) lhůtu pro provedení korektury. Nedoručí-li Zadavatel korektury do konce stanovené lhůty, je Zhotovitel oprávněn provést korekturu v jím nejbližším možném termínu.

VII. Ochrana dat, obchodní sdělení

 1. Informace, které poskytne zadavatel zhotoviteli v souvislosti se zhotovením díla nebo poskytnutí služby jsou považována za důvěrné informace a obchodní tajemství zejména, zápisy z jednání smluvních stran, všechny marketingových informací a strategie, umístění kampaní nebo reklamní rozpočty, které poskytne zadavatel, a to v jakékoli podobě. Zhotovitel je využívá pouze ke smluveným účelům a je vázán mlčenlivostí.
 2. Zadavatel tímto poskytuje zhotoviteli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pak s tím, aby Zhotovitel použil jeho osobní údaje v souvislosti s uzavřenou smlouvou o dílo (v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla anebo provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) ve své marketingové databázi za účelem nabízení produktů a služeb. Souhlas je poskytován na dobu 5 let ode dne udělení souhlasu. Tento udělený souhlas může Zadavatel kdykoli zrušit písemnou formou zaslanou na mail: produkce@videoprofirmu.com 

VIII. Prorogace

 1. Vznikne-li mezi Zadavatelem a Zhotovitelem soudní spor související s písemně uzavřenou smlouvou o dílo, jejíž obsah se bude řídit těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a půjde zároveň o spor obchodní, dohodly se obě strany na tom, že tento spor bude rozhodovat soud příslušný podle sídla Zhotovitele.

IX. Ostatní ustanovení

 1. Pokud by vznikly odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti Zadavatele a pokud není zajištěna na žádost Zhotovitele žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si Zhotovitel právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od smlouvy či přerušit poskytování plnění.
 2. Smluvní strany se dohodly, že mezi nimi uzavřené smlouvy (o dílo) o šíření reklamy a vztahy z nich vyplývající se budou řídit českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a to ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
 3. Jakékoli změny smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem (včetně ukončení smlouvy) musí být provedeny písemně. Písemná forma je zachována i v případě e-mailové korespondence bez zaručeného elektronického podpisu.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo dohodnout s klientem prostřednictvím smlouvy individuální obchodní podmínky.
 5. Zadavatel je oprávněn zrušit potvrzenou objednávku. Zrušení objednávky je povinen učinit vždy písemně s tím, že závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo (k dané objednávce) se ruší okamžikem zaplacení odstupného, a to ve výši:
 • 30 % z ceny v případě doručení zrušení objednávky 2-5 kalendářní dny před termínem natáčení videa,
 • 50 % z ceny v případě doručení zrušení objednávky 1 kalendářní den před termínem natáčení videa.

X. Platnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.4. 2021